ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder
 
 

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

 

ครูบาอาจารย์ที่ฉลาด

 

   ๒๓. พระเณรที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกหัดปฏิบัติเคร่งครัดจากครูบาอาจารย์ผู้ที่ฉลาด มักจะมีนิสัยขี้เกียจมักง่ายไม่ละเอียดรอบคอบ ปล่อยวางอย่างไม่ถูกไม่ควรมีจำนวนมาก

   เราบวชมาแล้วต้องตั้งใจฝึกตน เพื่อให้เกิดคุณภาพในทางพระพุทธศาสนา เป็นประโยชน์ต่อสังคม การใช้บริขารใช้ของต้องให้ทนุถนอม อย่าใช้ไปทิ้งไป ฉันที่ไหนดื่มที่ไหน อย่าไปทิ้งที่นั่น การทำงานเมื่อเลิกแล้วให้เก็บสิ่งของวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกๆ ครั้ง

   กุฏิ ศาลา โรงฉัน ห้องน้ำห้องสุขา ให้ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง โรงครัวและภาชนะต่างๆ ต้องล้างให้สะอาด เก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้น้ำ ใช้ไฟ ให้รู้จักประหยัด ใช้เฉพาะที่จำเป็น

   ทุกวันนี้ญาติโยมเขาถวายเครื่องดื่มประเภทโค้ก แป๊ปซี่ น้ำผลไม้ที่เป็นขวด เป็นกระป๋อง ถุงพลาสติก ฉันที่ไหนอย่าไปทิ้งที่นั่น ให้เก็บใส่ที่รองรับขยะ ขยะต้องให้แยกประเภท ขวดเอาไว้กับขวด กระป๋องเอาไว้กับกระป๋อง กล่องเอาไว้กับกล่อง ใบตองเอาไว้กับใบตอง เศษอาหารเอาไว้กับเศษอาหาร อย่าทิ้งในที่เดียวกัน จะทำให้เป็นปัญหาสำหรับผู้เก็บขยะ เพิ่มปัญหาของสังคม

 

เวลาทำงานร่วมกัน อย่าไปพูดคุยกัน ถ้ามีเหตุจำเป็นให้พูดเบาๆ อย่าพูดเสียงดังเหมือนกับคนเมา เวลาสวดมนต์ ให้ศีล ให้พร ให้ว่าเสียงดังๆ
 


ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

กราบขอบพระคุณ www.watpa.com

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน