ความตั้งใจ

bullet วัดแพร่ธรรมาราม
bullet พระอาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์กัณหา  สุขกาโม
bullet ข้อวัตรปฏิบัติของ
วัดแพร่ธรรมาราม
bullet หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
bullet โครงการ "ธรรมเทค"
bullet Download Toolbar
เพื่อชมรายการของ
หลวงตามหาบัว
Online
bullet แผนที่เดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาราม
bullet ประกาศสำหรับผู้จะมาขอบวชวัดแพร่ธรรมาราม
bullet เกณฑ์การทดสอบความพร้อมก่อนบวช
bullet Download เสียงสวดมนต์ และธรรมะ "ใจเป็นสุข"
bullet facebook : thaiminder
 
 

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

 

บวชแล้วต้องปฏิบัติให้เกิดมีคุณธรรม

 

   ๒๑. ผู้ที่บวชมาแล้วให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีๆ ให้เกิดมีคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เป็นพระอริยะเจ้าให้ได้ ให้เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของเพื่อนพระภิกษุ สามเณร ญาติโยม ให้ตัวเราเองกราบตัวเองได้ อย่าคอยแต่หวังพึ่งครูบาอาจารย์ เพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอด ถ้าเรายังปฏิบัติตัวเองยังไม่มีคุณธรรมพอ มันจะไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะสวดมนต์ให้พร ก็ออกเสียงไม่เต็มที่ไม่มีพลัง พอถึงคราวที่จะต้องพูดธรรมะจะสั่งสอนญาติโยมก็กล้าๆ กลัวๆ เพราะตัวเองก็ยังปฏิบัติไม่ได้ ไม่กล้าที่จะสบตากับครูบาอาจารย์ ญาติโยม เพราะมีความผิดอยู่ในใจ เราไม่ต้องไปกลัวว่าเราไม่เก่งเทศน์สอนไม่ได้ ให้เราตั้งใจทำข้อวัตรปฏิบัติให้ดี ไม่ให้ขาดตกบกพร่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นการเทศน์การสอนไปในตัวแล้ว เราไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีญาติโยมมาศรัทธาเลื่อมใสมากหรือน้อย จะมีปัจจัยข้าวของเครื่องใช้หรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวศาสนา ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง ไม่ปฏิบัติออกไปทางโลก ทีนี้ไม่อยากมีก็ต้องมี ไม่อยากได้ก็ต้องได้ ทุกวันนี้จุดมุ่งหมายของการบวชเริ่มจะผิดเพี้ยนไป คิดว่าการมีชื่อเสียงมีลาภสักการะเป็นจุดมุ่งหมายของการบวช

 

   การสร้างวัด ๑๐ วัด ๒๐ วัด ก็ยังไม่เท่ากับการมีพระอริยะเจ้าครูบาอาจารย์องค์เดียว ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติแล้ว เราก็จะเป็นที่พึ่งพิง เป็นได้ทั้งอาจารย์ของพระ อาจารย์ของเณร อาจารย์ของอุบาสกอุบาสิกา ของเด็กๆ ได้ แต่ถ้าคุณธรรมของเราไม่มีพอก็จะเป็นได้แต่อาจารย์ของเด็ก อาจารย์ของเณร อาจารย์ของญาติโยม ไม่สามารถเป็นครูบาอาจารย์ให้ความร่มเย็นเป็นหลักจิตหลักใจ
ชี้แนะแนวทางให้กับพระภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันได้
   อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่บวชมาแล้วไม่ก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติ คือ ตัวเองเป็นคนอ่อนไหวอยู่แล้วก็ยังไปอนุโลมกฎกติกาข้อวัตรการปฏิบัติตามเพื่อนฝูงพระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่และบวชเก่าอีก อนุโลมตามญาติโยมที่ถวายความสะดวกสบาย ที่ถวายปัจจัยไทยทานด้วยความเกรงใจหรือสงสาร ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและพระศาสนา.
 


ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

กราบขอบพระคุณ www.watpa.com

เดิมลูกตั้งใจจะสร้างเว็บวัดแพร่ธรรมารามโดยตรง เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่แหล่งประพฤติ ปฏิบัติเพื่อสร้างบารมี ปราบพยศ ลดมานะ ละทิฐิ

เมื่อได้กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (พระอาจารย์กัญหา) ท่านเมตตาอนุญาตให้เผยแพร่ได้ แต่ไม่ควรสร้างเป็นของวัดแพร่โดยตรง ลูกจึงนำมาบอกเล่าในดินแดนปัญญาชนแห่งนี้ครับ

โดยได้กับโอกาสจากพระอาจารย์ใหญ่ (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2550)

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน