การเข้าสู่อาชีพครู  สอบบรรจุครู

                           

 บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 เช่น มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ไม่เป็นผ็มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นต้น

2. ต้องสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูแต่ละสังกัด เป็นต้น

www.SEAL2thai.org/sobbunju

[ดินแดนปัญญาชน] [รวมสาระ]    counter

 

   ...ขอจุดไฟในใจครู...

[สอบบรรจุครู] [] counter