บทเรียนช่วยสอนระบบอินเตอร์เน็ต เรื่อง เศรษฐศาสตร์

บทเรียนช่วยสอนระบบอินเตอร์เน็ตเรื่องเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เพื่อช่วยพัฒนาให้การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกเวลาเรียนซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน
<<เข้าสู่บทเรียนค่ะ>>

 [หน้าแรก] [webboard] [รวมสาระ]   counter power by seal2th