รู้จักผม  ... คนทำ SEAL2thai.org

ประวัติการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรเผยแพร่ผลงาน

ข้อมูลการเป็นวิทยากร

ครูแชมป์ โรงเรียนชาย จ่าการบุญ

ชื่อ นายพิริยะ ตระกูลสว่าง    
ชื่อเล่น
แชมป์
วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2525
ข้อมูล แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์
e-mail dr_champ_pt8@yahoo.com

รายการการเป็นวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย และทีมวิทยากร

ปีการศึกษา 2548 - 2550

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด อำนวยการโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน .ราชภัฏพิบูลสงคราม 29 พฤษภาคม 2549 โครงการอบรมระยะสั้น 1 วัน
2 โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด อำนวยการโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน .ราชภัฏพิบูลสงคราม

28 กรกฎาคม 2549
11 สิงหาคม 2549

25 สิงหาคม 2549

โครงการฝึกอบรมระยะยาว 4 สัปดาห์
3

เป็นคณะวิทยากรผู้ดำเนินการ การสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในท้องถิ่น” วิทยากร ผอ.เทียนชัย  จูเจี่ย และ ดร.ดุษฎี ศรีตวารางค์ อำนวยการโดย ผศ. จุมพต  ขำวีระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

6 มกราคม 2550

โครงการสัมมนาระยะเวลา 1 วัน

4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ และการลงประชามติ และรับสมัครสมาชิก อสพป. ประจำตำบลหนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2550

จำนวน 10 หมู่บ้าน ของตำบล
หนองไม้กอง

5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่สู่ครูมืออาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน

20 – 22 กันยายน 2550 วิทยากรเรื่องการ สืบค้นข้อมูล และการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6

การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ)

1 – 3 ตุลาคม 2550

หลักสูตรที่ 1 วิทยากรหลัก

7

การผลิตสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม โดย Macromedia Captivate โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ)

4 – 6 ตุลาคม 2550

หลักสูตรที่ 2 วิทยากรร่วม

8

การสร้างบทเรียนผ่านระบบ e – Learning (Moodle : LMS) โครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ)

8 – 10 ตุลาคม 2550

หลักสูตรที่ 3 วิทยากรร่วม

ปีการศึกษา 2552

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี สำหรับการศึกษานอกโรงเรียน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ)

11 - 12 ก.ค. 2552 วิทยากร
2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning )  ด้วยโปแกรม Moodle  (หลักสูตร 1) โครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ)

15 – 16 ส.ค. 2552 วิทยากร
3 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “การพัฒนาบทเรียน e-Learning สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” (นำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา)

10 – 11 ก.พ. 2553ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

นำเสนอผลงานและเข้าร่วมสัมมนา

ปีการศึกษา 2553

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ VDO ด้วยโปรแกรม windows Movie Maker โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (sp2) ประจำปี 2553 (สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในฝัน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ)

3 - 4 กรกฎาคม 2553

หลักสูตรที่ 2 วิทยากรร่วม

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ VDO ด้วยโปรแกรม windows Movie Maker สำหรับครูสังคมศึกษา ศูนย์สังคมศึกษาโรงเรียนในฝัน  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ) 28 – 29 ส.ค. 2553 วิทยากร
วันที่ 1
วันที่ 2
3

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ชั้น ป3.2 โรงเรียนโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง พิษณุโลก

1 ต.ค. 2553 วิทยากร
4 การสืบค้นข้อมูลเพื่อสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ (และการใช้สื่อส่งเสริมกระบวนการคิด) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ห้อง 624 23 ม.ค. 2554 วิทยากร
5 เด็กไทยหัวใจ ICT (รักถิ่นเกิด เทิดถิ่นไทย) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ) 21 – 24 มี.ค. 2554 วิทยากรร่วม
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

ปีการศึกษา 2554

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ห้องประชุมกาซะลอง ม.803) 2 - 3 พฤษภาคม 2554

วิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ศธ ๐๕๓๘.๘/ ว ๐๘๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา)

2 การบรรยายพิเศษ กิจกรรม “ถนนสู่ความสำเร็จ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 กิจกรรม “ก้าวแรกสู่...บัณฑิตพิบูลสงคราม” 28 , 30 พฤษภาคม 2554

วิทยากร
(ศธ 0538 / 1292)

3 การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ โครงการจัดอบรมหลักสูตรที่ 4 ภาษาไทยกับ IT ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ) 8 - 9 กรกฎาคม 2554

วิทยากร
(ศธ ๐๔๒๖๙.๐๕/๒๗๗)

4 การใช้ Social Network for Education ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์เพื่อการศึกษา Social Media ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 22 - 23 กรกฎาคม 2554 วิทยากร
( ศธ. ๐๔๒๖๙.๐๕/๓๐๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
5 การใช้ "Social Network for Education" สำหรับครู ICT และผู้สนใจทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 5 - 6 สิงหาคม 2554 วิทยากร
(ศธ ๐๔๒๖๙.๐๕/๓๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
6 การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชน ASEAN Economic Community การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่ภาคกลางตอนบน 1  ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2554 วิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
(ศธ 0218/886 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554)
7 การบรรยายพิเศษ “เสวนาอาชีพ” โครงการตลาดนัดแรงงาน (Job Fairs) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว) 25 มกราคม 2555

วิทยากร
(ศธ 0538 / ว
47)

8 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักสารสนเทศ โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 8 - 9 มีนาคม 2555 วิทยากร
(ศธ ๐๕๓๘.๐๕ / ๑๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
       

ปีการศึกษา 2555

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 กิจกรรม “ก้าวแรกสู่... บัณฑิตพิบูลสงคราม” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะ 6 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หอประชุมศรีวชิรโชติ) 31 พฤษภาคม 2555
2 มิถุนายน 2555

วิทยากร (ศธ ๐๕๓๘/ ว ๙๐๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๕)
ภาพรุ่น ๑  ::  ภาพรุ่น ๒

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (ห้องประชุมกาซะลอง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม) 30 มิถุนายน 2555
1
กรกฎาคม
2555
วิทยากร (ศธ ๐๕๓๘.๒ / ๑๐๐ ลงวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๕)
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน ปี 2555 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 20 - 21 กันยายน 2555 วิทยากร
4 การใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ OTPC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
กลุ่ม 1
10 - 12 กันยายน 55
กลุ่ม 2
13 - 14 กันยายน 55
กลุ่ม 3
17 - 19 กันยายน 55
วิทยากรร่วม
3 โครงการฝึกอบรม ผู้นำทางวิชาการ (โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา) 6 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยากร (ศธ ๐๔๒๖๙.๐๔ / ๐๘๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖)
4 โครงการฝึกอบรม การจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบเว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(ห้อง ม.308 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม)
7 - 10 มีนาคม 2556 วิทยากร (ศธ ๐๕๓๘.๐๕ / ว๑๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖)
       

ปีการศึกษา 2556

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 กิจกรรม “ก้าวแรกสู่... บัณฑิตพิบูลสงคราม” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะ 6 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (หอประชุมศรีวชิรโชติ) 2 มิถุนายน 2556
4 มิถุนายน 2556

วิทยากร (ศธ 0538 / ว49
ลงวันที่ 27 พ.ค.56
)

ภาพรุ่น ๑  ::  ภาพรุ่น ๒

2 วิทยากรแกนนำ OTPC สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 มิถุนายน 2556 วิทยากร
3 วิทยากรโครงการ OTPC Tablet ป.2 สพป.พิษณุโลก เขต 1 1 - 5 , 7 กรกฎาคม 2556 วิทยากรร่วม 422/2556
ลว 18 มิย 56
4 วิทยากรการสร้าง facebook fanpage ของ Inspiring science 10 กรกฎาคม 2556 วิทยากร
ศธ 04101 / 3681
ลว 8 กค 56
5 วิทยากรการสืบค้นข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยจุมล่า โครงการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 29 - 30 สิงหาคม 2556
5 - 6 กันยายน 2556
วิทยากร
ศธ 0538.9/310
ลว 23 ส.ค. 56
6 วิทยากร การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 - 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8 - 9 มีนาคม 2557 วิทยากร
ศธ 0538.05/52
ลว 24 มกราคม 2557
       

ปีการศึกษา 2557

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 วิทยากรอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1 - ป.6 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ณ รร.วัดอรัญญิก ห้องประชุมราชคฤห์ โรงเรียนจ่าการบุญ 22 - 23 สิงหาคม 2557

วิทยากร (คำสั่งที่ 151/2557 ลว.18 ก.ค. 2557 สพป.พล.1)

2 วิทยากรโครงการ OTPC Tablet ป.2 และ ป.3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 28 - 31 สิงหาคม 2557
18, 20-22 กันยายน 2557
วิทยากรร่วม คำสั่ั่งที่ 200 / 2557 ลว. 14 ส.ค. 2557 สพป.พล.1
3      

ปีการศึกษา 2558

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 วิทยากรเรื่อง ความรู้เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน โรงเรียนวชิรบารมีวิทยาคม จ.พิจิตร 13 สิงหาคม 2558

วิทยากร
ศธ 04271.46/221 ลว 20 ก.ค. 58

2 วิทยากรเสวนาศิษย์เก่าในงาน "วันราชภัฏ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยากร
ศธ 04101/894 ลว 11 กพ 59
ศธ 0538/405 ลว 6 กพ 59 มรพส
       

ปีการศึกษา 2559

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 กิจกรรม “วิทย์เต็ม 100” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 6 ธันวาคม 2559 วิทยากร
2      
       

ปีการศึกษา 2563

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุรับราชการ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(อบรมผ่านระบบ online สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์)
25 เมษายน 2564 อว.๐๖๑๗.๒/ว๒๖๐
ลว. ๗ เม.ย.๖๔
       
       

ปีการศึกษา 2564

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 กิจกรรม เสริมความรู้ห้องเรียน SMET โรงเรียนหนองไผ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) โรงเรียนหนองไผ่ สพม.เพชรบูรณ์ 2 ก.ค.65,
27 ส.ค.65,
17 ก.ย. 65
วิทยากร
ศธ ๐๔๓๒๕.๒๓/ว๔๑๖
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๖๕

ปีการศึกษา 2565

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุรับราชการ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(อบรมผ่านระบบ online สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์)
29 เมษายน 2566 วิทยากร
อว.๐๖๑๗.๒/๓๒๒
ลว. ๙ เม.ย.๖๖

ปีการศึกษา 2566

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเรียนที่ 1 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยากร
๗๘/๒๕๖๗
ลว. ๑๖ ก.พ.๖๗

ปีการศึกษา 2567

ที่ รายการ วันที่ หมายเหตุ
1 วิทยากรเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาวัยรุ่น ให้กับครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.39 8 พฤษภาคม 2567 วิทยากร
ที่ กห ๐๔๘๓.๗๓.๓/๒๒๓ ลว. ๔ เมษายน ๒๕๖๗

 

 

คลิกที่หมายเหตุเพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมการเป็นวิทยากรแต่ละงาน

 
 ป
>>
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 ต
>>
Profile

พิริยะ  ตระกูลสว่าง

บรรจุรับราชการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ที่ 26 / 2548

เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่
7 พฤศจิกายน 2548
เลขที่ตำแหน่ง 5131
7/11/2005

บรรจุเป็น ครู คศ.1
ตามคำสั่งโรงเรียน
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ที่ 1 / 2551 และแก้ไขคำสั่ง 43 ลว 20 ส.ค. 2553 สพท.กพ.1
7 พฤศจิกายน 2548
7/11/2005

ครู คศ.1
ร.ร.วัดยางแขวนอู่
ตามคำสั่งที่ 54/2553 ลว.31 พ.ค. 2553
เลขที่ตำแหน่ง 5533
18 สิงหาคม 2553
18/8/2010
 

ครู คศ.2 ชำนาญการ
ร.ร.วัดยางแขวนอู่
ตามคำสั่งที่ 243/2555 ลว.21 พ.ค. 2555
เลขที่ตำแหน่ง 5533
1 เมษายน 2555
1/4/2012

ครู คศ.2 ชำนาญการ
ร.ร.จ่าการบุญ
ตามคำสั่งที่ 29/2558
ลว. 26 ม.ค. 2558
เลขที่ตำแหน่ง 836
30 มกราคม 2558
30/1/2015

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
รร.จ่าการบุญ
ตามคำสั่ง กศจ.พิษณุโลก
ที่ 32/2562 25 ม.ค. 2562 (30 เม.ย. 2561)
เลขที่ตำแหน่ง 836
30/4/2018

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
รร.พิษณุโลกพิทยาคม
ตามคำสั่ง สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ที่ 545/2566 ณ 25 ต.ค. 2566
เลขที่ตำแหน่ง 48954
25/10/2023ความประสงค์

 
ในการจัดทำเว็บเพจหน้านี้ ไม่ได้ต้องการอวดอ้างความสามารถประการใด เพียงแต่ใช้เป็นแฟ้มสะสมงานชิ้นหนึ่ง และแสดงให้นักเรียน นักศึกษา รุ่นหลังๆเห็นว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่การเรียนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการเสียสละเวลาทำเพื่อส่วนรวมบ้าง และผลของการกระทำนั้น ก็จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
 
 

อ่านประวัติและกิจกรรมเพิ่มเติม
 

[หน้าแรก] [counter] [ ]