รู้จักผม  ... คนทำ SEAL2thai.org

ประวัติการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรเผยแพร่ผลงาน

ข้อมูลการฝึกอบรม

ครูแชมป์ โรงเรียนชาย จ่าการบุญ

ชื่อ นายพิริยะ ตระกูลสว่าง    
ชื่อเล่น
แชมป์
วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2525
ข้อมูล แฟ้มสะสมผลงานครูออนไลน์
e-mail dr_champ_pt8@yahoo.com

 
 ประวัติการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาในขณะรับราชการ
>>

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา เรียนรู้เพื่อนำมาใช้การจัดการเรียนรู้ และพัฒนางานวิชาการ
ของ นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง ครู อันดับ คศ
. 1  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

วันที่

หัวข้อ

สถานที่

หมายเหตุ

22 .. 2548

ประชุมอบรมครูบรรจุใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

22 .. 2549

อบรมโปรแกรมการตรวจข้อสอบ NT

โรงเรียนบ้านมหาชัย

 

30-31 มี.. 2549

อบรมการประเมินภายนอกของสมศ.

.นเรศวร

 

25 – 26 มี..2549

อบรมการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการพหุปัญญา

.ราชภัฏพิบูลสงคราม

 

14 มิ.. 2549

อบรมการจัดทำข้อมูล OBEC SIMS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

22 – 23 มิ.. 2549

อบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน

..ไทรงามพิทยาคม

 

12 – 14 .. 2549

อบรมการจัดทำหลักสูตรการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร

 

14 – 15 .. 2549

อบรมโครงการป้องกันยาเสพติดและกฎหมายจราจรในสถานศึกษา

..อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา

 

28 – 29 ..2549

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

วัดป่าไทรงาม

 

15 – 17 .. 2549

อบรมโปรแกรม Students 44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

15 มี.. 2550

สัมมนาการประเมินภายนอกของ สมศ.

โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก

 

14 .. 2550

อบรมการรายงานข้อมูลนักเรียนทางเว็บ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

13 มิ.. 2550

อบรมการทำโปรแกรม Obec Sims และ M-Obec 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

5 .. 2550

ประชุมต้นทุนผลผลิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

5. .. 2550

อบรมวิทยาแกนนำระดับ ข ตามโครงการ อสพป.

ห้องประชุมอำเภอไทรงาม

 

5 .. 2550

อบรมครูวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

โรงแรมเพชร

 

12 – 13 .. 2550

อบรมการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

 

9 .. 2550

อบรมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการจัดการเลือกตั้ง อำเภอไทรงาม

ห้องประชุมอำเภอไทรงาม

 

       

ปีการศึกษา 2551

23 – 24 .. 2551

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน การสร้างนวัตกรรมและการเขียนรายงานการวิจัย วิทยากรโดย ดร.กาญจนา  วัฒายุ (กระทรวงศึกษาธิการ)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 

27 –29 มี.. 2551

อบรมตามโครงการงานตลาดนัดวิชาการภาคฤดูร้อน หลักสูตร ความรู้ด้าน ICT เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ e – Learning ด้วยโปรแกรม Moodle

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

อบรมร่วมกับ ผอ.จำนงค์  ธรรมยา

1 มิ.ย. 2551

อบรมฝ่ายวิชาการ โปรแกรม SMIS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

23 มิ.ย. 2551

อบรมการเขียนรายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2550 เพื่อรายงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

 

26 ส.ค. 2551

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกระบวนการคิดเข้าสู่ห้องเรียน”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 

8 – 9 ส.ค. 2551

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) , การใช้โปรแกรม Google Earth, Point Asia และ Point Thailand

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 

22 – 23 ส.ค. 2551

อบรมพัฒนาบุคลากร การจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

 

25 พ.ย. 2551

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา (สอบ NT)

ห้องประชุมศูนย์ SEP

 

28 พ.ย. 2551

การประชุมข้าราชการครูสถานศึกษาของรัฐและเอกชน พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3

หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

7 ม.ค. 2552

อบรมครูวิชาการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ.กำแพงเพชร

ห้องประชุมศูนย์ SEP

 
 
ปีการศึกษา 2552

25 ส.ค. 2552

การประชุมข้าราชการครูสถานศึกษาของรัฐและเอกชน พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 

25 พ.ย. 2552

เข้าร่วมศึกษาดูงาน มหกรรมการศึกษา “วชิรปราการ” ปี 2552 (ศิลปหัตกรรมนักเรียน)

ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 

15 – 16 มี.ค. 2553

การอบรม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

 

       

ปีการศึกษา 2553

5 – 7 พ.ค. 2553

การอบรมครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ sp2

ร.ร.วัชรวิทยา

 

27 พ.ค. 2553

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท.กพ.1

หอประชุมเทศบาลบางระกำ

 

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา เรียนรู้ เพื่อนำมาใช้การจัดการเรียนรู้ และพัฒนางานวิชาการ
ของ นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง อันดับ คศ.
1   โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

วันที่

หัวข้อ

สถานที่

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2553

15 – 16 ก.ค. 2553

ทัศนศึกษาดูงาน ร.ร.สัตยาสัย
วัดบ้านไร่, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, ปราสาทหินพิมาย, วิหารสมเด็จโตฯ

จ.ลพบุรี

จ.นครราชสีมา

 

10 – 11, 17 - 18 ก.ค. 2553

อบรมหลักสูตร “การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สพป.พิษณุโลก เขต1

โรงแรมไพลิน

 

31 ส.ค. 2553

ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการเพื่อประเมินความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 สพป.พิษณุโลก เขต 1

ห้องมณเฑียรทอง

โรงแรมน่านเจ้า

 

15 ต.ค. – 7 พ.ย. 2553

อบรมครูวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ e-Training (UTQ)

www.utqonline.in.th

 

3 – 30 พ.ย. 2553

อบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่น 1

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสิ่นหมิน

30 ชั่วโมง

28 ธ.ค. 2553

อมรมสัมมนา “มหกรรมการพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง”

โรงเรียนอมรินทร์ลากูน
พิษณุโลก

 

29 ธ.ค. 2553

ประชุมครูแกนนำวิชาการ (Tutor) “มหกรรมการพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง” การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.พล.1

ห้องเอราวัณ
โรงแรมลาพาโลมา
พิษณุโลก

 

30 ธ.ค. 2553

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนบางระกำ – ท่านางงาม สพป.พล.1

ห้องประชุมสุภาวดี
ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ

 

16 ม.ค. 2553

ศึกษาดูงาน “ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 2”
(การแสดงผลงานวิจัย สัมมนาทางวิชาการ)

ส่วนแสดงผลงานวิชาการ
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ส่วนทะเลแก้ว

 
       

ปีการศึกษา 2554

4 เม.ย. - 4 พ.ค.2554

โครงการอบรมภาษาภาคฤดูร้อน ระยะสั้น 30 ชั่วโมง หลักสูตร “ภาษาจีนกลางเบื้องต้น”

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

 

30 ชั่วโมง

19 พ.ค. 2554

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ของ สพป.พิษณุโลก เขต 1

หอประชุม
ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ

 

20 - 21 ส.ค. 2554

ประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ห้องยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก

 

21 , 27 - 28 ส.ค. 2554

อบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์การสอนวิทยาศาสตร์
รร. เฉลิมขวัญสตรี

 

19 ก.ย. 2554

ประชุมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค
จ.พิษณุโลก

 
       

ปีการศึกษา 2555

9 -10 พ.ค. 2555

การอบรมปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน โดย สพป.พล. 1 และ สทศ.

โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก

อบรมวันที่ 9 (วันเดียว)

10 - 11 พ.ค. 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  

26 - 27 มิ.ย. 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บริการวิชาการ เรื่อง ทักษะการสังเคราะห์และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว  

16 ก.ค. 2555

อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ โรงแรมไพลิน พิษณุโลก  

17 - 18 ก.ค. 2555

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำ การใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3 (Inspiring Science) ห้องประชุม AOC
สพป.พิษณุโลก เขต 1
 

23 - 24 ก.ค. 2555

อบรมการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนระดับปฐมวัย เพื่อรองรับการประเมินของ สมศ.รอบ 3 โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์โฮเต็ล พิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
       
       
 

 

 

 

 

 การปฏิบัติหน้าที่พิเศษระหว่างรับราชการ
>>

วันที่

รายการปฏิบัติ

สถานที่

หมายเหตุ

26 มิ.. 2550 เป็นคณะกรรมการตัดสินและควบคุมนักเรียนประกวดกิจกรรมวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับกลุ่มโรงเรียนไทรงาม .. ไทรงามพิทยาคม  
9 .. 2550 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดตอบปัญญาวิทยาศาสตร์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ .. ไทรงามพิทยาคม  
10 – 13 .. 2550 เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 ในเขตตำบลหนองไม้กอง จุดอบรมเผยแพร่ตามที่ทางอำเภอไทรงามกำหนดไว้  
15 .. 2550 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3 ตามคำสั่งของเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัชรวิทยา  
19 .. 2550 นำนักเรียนประกวดเรียนความระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (..ธิดารัตน์  จันทร์ละมูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1  
23 .. 2550 ประชุมและร่วมพิธีเปิดโครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  
8 .. 2550 ศึกษาดูงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ได้รับการร้องขอจากทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือช่วยบันทึกภาพภายในงาน

20 – 21 .. 2550 ประกวดผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (โครงการที่ส่งประกวดคือ การจัดการกระบวนการคิด TM) ศูนย์ SEP  
22 –25 .. 2550 อบรมการจัดการการองค์ความรู้ (KM) ศูนย์ SEP  
5 .2550 อบรมครูวิชาการ โรงแรมเพชร  
18 – 20 .. 2550 จัดแสดงผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (โครงการที่ส่งประกวดคือ การจัดการกระบวนการคิด TM)

..ทหารอากาศอนุสรณ์ .บ้านตาคลี อ. ตาคลี .นครสวรรค์

ทุนจากศณ. 1,300 .
20 – 22 .. 2550 เป็นวิทยากรการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามโครงการโรงเรียนในฝัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันร.. เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

 
1 – 3 .. 2550 เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร การออกแบบและการจัดทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันร.. เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
4 – 6 .. 2550 เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Macromedia Captivate 1.0 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันร.. เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
8 – 10 .. 2550 เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร การสร้างบทเรียน e – Learning ด้วยโปรแกรม Moodle ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนในฝันร.. เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
9 .. 2551 เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำเว็บไซต์ สนง.พัฒนาชุมชนวชิรบารมี  
       
ปีการศึกษา 2552
2 – 5 ก.ค. 2552 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางประวัติศาสตร์ของ จ.ระยอง และจ.ชลบุรี , ความรู้ทางทหารเรือ ฯลฯ จ.ระยอง, จ.ชลบุรี  
10 ส.ค. 2552 คณะกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลุ่มโรงเรียนไทรงาม  
17 พ.ย. 2552 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัย จ.สุโขทัย ทัศนศึกษาประถมฯ
       

ปีการศึกษา 2553

8 มิ.ย. 2553 คณะกรรมการคุมสอบอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว ของ สพท.กพ.1 ร.ร.ลานกระบือวิทยา  
10 มิ.ย. 2553 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา จ.อยุธยา ทัศนศึกษาประถมฯ
8 ก.ย. 2553 กรรมการอำนวยการ สอบ SAT ร.ร.วัดยางแขวนอู่  
16 พ.ย. 2553 กรรมการการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถม (กลุ่มโรงเรียนบางระกำ - ท่านางงาม)

ห้องคอมพิวเตอร์
ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ

 
17 – 19 ก.พ. 2554 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานจัดงานมหกรรมการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ ตามคำสั่งที่ 3/2554 ลงวันที่ 7 ก.พ.54 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงแรมอมรินทร์ ลากูน  
       
ปีการศึกษา 2554
13 ก.ค. 2554 คณะทำงานพัฒนาตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (คำสั่ง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ ๔๒๕/๒๕๕๔) โรงแรมลีลาวดี
จ.พิษณุโลก
ที่ ศธ. ๐๔๑๐๑/๖๓๓๔๕ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๔
       
Profile

พิริยะ  ตระกูลสว่าง

บรรจุรับราชการ
ตามคำสั่งโรงเรียน
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ที่ 26 / 2548

เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่
7 พฤศจิกายน 2548
เลขที่ตำแหน่ง 5131
7/11/2005

บรรจุเป็น ครู คศ.1
ตามคำสั่งโรงเรียน
อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
ที่ 1 / 2551 และแก้ไขคำสั่ง 43 ลว 20 ส.ค. 2553 สพท.กพ.1
7 พฤศจิกายน 2548
7/11/2005

ครู คศ.1
ร.ร.วัดยางแขวนอู่
ตามคำสั่งที่ 54/2553 ลว.31 พ.ค. 2553
เลขที่ตำแหน่ง 5533
18 สิงหาคม 2553
18/8/2010
 

ครู คศ.2 ชำนาญการ
ร.ร.วัดยางแขวนอู่
ตามคำสั่งที่ 243/2555 ลว.21 พ.ค. 2555
เลขที่ตำแหน่ง 5533
1 เมษายน 2555
1/4/2012

ครู คศ.2 ชำนาญการ
ร.ร.จ่าการบุญ
ตามคำสั่งที่ 29/2558
ลว. 26 ม.ค. 2558
เลขที่ตำแหน่ง 836
30 มกราคม 2558
30/1/2015

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
รร.จ่าการบุญ
ตามคำสั่ง กศจ.พิษณุโลก
ที่ 32/2562 25 ม.ค. 2562 (30 เม.ย. 2561)
เลขที่ตำแหน่ง 836
30/4/2018

ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
รร.พิษณุโลกพิทยาคม
ตามคำสั่ง สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ที่ 545/2566 ณ 25 ต.ค. 2566
เลขที่ตำแหน่ง 48954
25/10/2023ความประสงค์

 
ในการจัดทำเว็บเพจหน้านี้ ไม่ได้ต้องการอวดอ้างความสามารถประการใด เพียงแต่ใช้เป็นแฟ้มสะสมงานชิ้นหนึ่ง และแสดงให้นักเรียน นักศึกษา รุ่นหลังๆเห็นว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่การเรียนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการเสียสละเวลาทำเพื่อส่วนรวมบ้าง และผลของการกระทำนั้น ก็จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
 
 

อ่านประวัติและกิจกรรมเพิ่มเติม
 

[หน้าแรก] [counter] [ ]