การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอิสรีย์  ปิ่นเกล้า

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด
เรียนพิเศษในพิษณุโลก

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง                รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา 
              อิสรีย์  ปิ่นเกล้า (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา          โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปีที่รายงาน           2555

บทคัดย่อ

     การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสร้างนวัตกรรมนำมาใช้ ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน
3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling )

   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) รายข้อตั้งแต่ 0.28-0.76 มีค่าอำนาจจำแนก ( r) รายข้อตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.82 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า  0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติร้อยละค่าเฉลี่ย  ค่าสถิติส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติดัชนีประสิทธิผล ค่าสถิติที(t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าสถิติประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้สูตรการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(IOC)
  

ผลการวิจัยพบว่า   

1. ค่าประสิทธิภาพทั้งกระบวนการและด้านผลสัมฤทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 พบว่าค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ที่คำนวณได้ 84.14 / 84.11 มีค่าสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวได้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ในการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.19 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.33 จึงสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้
ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า เท่ากับ 0.6641 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.41

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับ ( ) เท่ากับ 4.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.39 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนก เป็นรายการพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 10 รายการ
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่าน
เพื่อนำไปปฏิบัติตามและใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น นำความรู้และประสบการณ์ในการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนมีคุณธรรมในตนเอง

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง โรงเรียนของฉัน My School

แนะนำ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีคอนสตรักติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru034.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน