การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางน้ำเพชร  ไพโรจน์

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด
เรียนพิเศษในพิษณุโลก

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา 
              น้ำเพชร  ไพโรจน์ (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา          โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
ปีที่รายงาน           2552

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 14 คน อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองมีกลุ่มเดียว One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

   

ผลการวิจัยพบว่า   

1.   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการอย่างหลากหลาย การประเมินแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อนำไปทดลองใช้พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/81.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.    การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   

 

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru033.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน