การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางวัฒนา  ส่งแจ้ง

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง                รายงานการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้ศึกษา 
              นางวัฒนา  ส่งแจ้ง (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา          โรงเรียนบ้านท่ากระดุน  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่รายงาน           2552

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน  อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 8 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบย่อยจำนวน 6 ชุด โดยใช้เวลา  30 นาที ทดลองสอนโดยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  จำนวน 6 สัปดาห์ และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบรวม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  t – test  (One Sample test)         

ผลการวิจัยพบว่า   

1.   แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (= 4.57) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.56/75.69  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70/70          

2.    ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐาน                  ทางคณิตศาสตร์   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

 

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru032.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน