การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางปอลิณ  หยุ่นตระกูล

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

[ข้อสอบ o-net และ a-net]

champ108
มะขาม
ได้รับการสนับสนุนโดย ร้านขนมจีนมะขาม สารัช
ขนมจีนเส้นสด

ผลงาน คศ.3

ชื่อเรื่อง                รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์
                           ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1
ผู้ศึกษา 
              นางปอลิณ  หยุ่นตระกูล (ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ)
สถานศึกษา          โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่รายงาน           2552

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เวลา 60 นาที และประเมินความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์โดยใช้เวลา 10 นาที ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ใช้เวลา 20 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยใช้ทั้งหมดรวม 70 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  t – test   (One Sample test)

                ผลการศึกษา พบว่า
                1.
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย= 4.43มีประสิทธิภาพเท่ากับ  72.75/73.72  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70/70
                2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3.
ความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาทัศนศิลป์  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ
ขอแนะนำ
CD สนับสนุนการทำผลงานครู
ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่
www.seal2thai.org/kru/kru030.htm

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู ได้ที่ กระดานปัญญาชน
 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน