ปรัชญาสาขารัตถนิยม (Essentialism)เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

 

 


 
ดินแดนปัญญาชน

[หน้าแรก]

[รวมสาระ]

[webboard]

[คุรุชน]

[สอบบรรจุครู]

      

ผลงาน คศ.3

 

 

  

1. ปรัชญาสาขารัตถนิยม (Essentialism)
ปรัชญานี้ยึดเนื้อหา (Subject matter) เป็นหลักสำคัญของการศึกษาและเนื้อหาที่สำคัญ (Essential subject matter) นั้นต้องเน้นเนื้อหาที่ได้มาจากมรดกทางวัฒนธรรม
1.1 หลักการที่สำคัญ ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม มีหลักการสำคัญ 4 ประการ ดังนี้
   1.1.1 การเรียนรู้ คือ การทำงานหนักและประยุกต์ไปใช้ได้ (Hard work and Application) ระเบียบวินัยจึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้น
   1.1.2 ความริเริ่มทางการศึกษาอยู่ที่ครูมากกว่าอยู่ที่นักเรียน
   1.1.3 มีหลักสูตรการเรียนการสอนแน่นอนล่วงหน้า
   1.1.4 โรงเรียนควรยึดหลักอบรมจิตใจให้มีระเบียบวินัยที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสติปัญญา
 

1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา จุดมุ่งหมายหลัก คือ การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมไว้ ซึ่งอาจสรุปจุดมุ่งหมายเป็นข้อ ๆ ได้ คือ
   1.2.1 ให้การศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ (Essential Subject matter) อันได้จากมรดกทางวัฒนธรรม
   1.2.2 ให้การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของสังคมในอดีต
   1.2.3 ธำรงรักษาสิ่งต่าง ๆ ในอดีตเอาไว้


1.3 เนื้อหาวิชา เนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์ คำนวณ ศิลปะ ค่านิยม และวัฒนธรรมของสังคมที่ควรรักษาไว้ ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 

1.4 การจัดการเรียนการสอน ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุด เพราะเป็นผู้กำหนดตัดสินและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด นักเรียนก็ถือว่ามีความสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ แต่ความสนใจและการให้การศึกษาจะเป็นไปตามแนวทางที่ผู้ใหญ่ หรือสังคม หรือครูได้กำหนดไว้ วิธีการเรียนการสอนในปรัชญานี้ เน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ผู้ฟัง และทำความเข้าใจกับเนื้อหาต่าง ๆ ที่ครูได้กำหนดไว้ให้ ตัวอย่างหลักสูตรในแนวปรัชญานี้คือ หลักสูตรแบบ Subject Curriculum และหลักสูตรแบบ Broadfield Curriculum
 


 

  counter powered by ดินแดนปัญญาชน