เกณฑ์การย้ายครู-บุคลากรการศึกษา(ใหม่)        หมายเหตุ - คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังมีสาระสำคัญดังนี้

        หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งตามมาตรา 38 ก (1) (2), มาตรา 38 ข (1) (2) (3) (7) และมาตรา 38 ค ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยการย้ายหมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยน การย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปดำรงตำแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการอื่น โดยการย้ายมี 3 กรณี คือ 1.การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา และย้ายกลับภูมิลำเนา 2.การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ ย้ายติดตามคู่สมรส ย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง ย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต และย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรง 3.การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ ย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา และย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        คุณสมบัติของผู้ย้าย
            1.กรณีการย้ายปกติ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคมของปีที่ขอย้าย ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่เกษียณอายุราชการ
          2.กรณีการย้ายกรณีพิเศษ หากเป็นการย้ายติดตามคู่สมรส จะต้องไม่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม คู่สมรสต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ พนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่ และต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง จะต้องเป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรง ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน และแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งต้องมีหลักฐานทางการแพทย์รับรอง
        การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้าย โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้คำรับรอง การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงนั้น ผู้ขอย้ายต้องเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลือคนเดียวของบิดามารดา หรือเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง โดยบิดามารดาหรือคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือเป็นโรคร้ายแรงต้องมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง
        3.กรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากมีความจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ทางราชการประสงค์ให้ย้าย ให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาได้ตามความเหมาะสม

        หลักเกณฑ์การพิจารณา
        1.กรณีการย้ายปกติ ให้ดูจากองค์ประกอบ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิหรือวิชาเอก ผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโส ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน เหตุผลการขอย้าย และให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนดองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมได้
        2.กรณีการย้ายกรณีพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนดแนวทางโดยให้คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ
        3.กรณีย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ถ้าย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษาให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ ส่วนการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้พิจารณาย้ายข้าราชการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นพิเศษ
        *ทั้งนี้ ในการย้ายนั้น ทางหน่วยงานที่จะรับย้ายต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังหรือกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด ส่วนคำร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ตลอดปีงบประมาณ หากสิ้นปีงบประมาณนั้นคำร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวต้องยกเลิก และให้ยื่นคำร้องใหม่ในปีงบประมาณต่อไป*
โดยการย้ายกรณีปกติ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคมของแต่ละปี การย้ายกรณีพิเศษ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้ายกรณีพิเศษ สำหรับการย้ายติดตามคู่สมรสต้องขอย้ายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันคู่สมรสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ส่วนการย้ายไปส่วนราชการอื่น สามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสนอความเห็นและส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        ในกรณีการย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษาไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่รับย้าย เพื่อให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ส่วนการย้ายผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษาไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการย้ายไป สำหรับการย้ายข้าราชการที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษไปยังต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษารับย้ายเสนอคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ หากมีการย้ายกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณา

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ
 

ผลงาน คศ.3

  [หน้าแรก] [webboard] [รวมสาระ] [คุรุชน] [สอบบรรจุครู]  counter power by www.seal2thai.org