สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

...โอ้เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภา พัณณวดี ศรีสยาม
ราชจักรีพระบรมวงศาสง่างาม
เทิดพระนามเหนือเกล้าฯนิกรไทย

เสด็จสู่สรวงสวรรค์ครรไลล่วง
กำสรดทรวงครวญคร่ำราษฎร์ร่ำไห้
รำลึกถึงพระกรุณาด้วยอาลัย
พระสถิตแนบดวงใจไทยนิรันดร์

                                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ไวย์กุฬา ผู้ประพันธ์)

ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์

    เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม สำนักพระราชวังออกประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชั้น 5 ด้านตะวันออก โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
    แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์ เมื่อเวลา 16 นาฬิกา 37 นาที วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 รวมพระชันษา 85 ปี
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด 100 วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป
 

     อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 พระประวัติ
    นิตยสารสกุลไทย ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2540 เขียนถึงพระประวัติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ว่า เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 ในพระที่นั่งเทพสถานพิลาส ซึ่งอยู่เบื้องหลังของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เพียง 2 วันที่พระองค์ประสูติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 1 นาฬิกา 45 นาที ของวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
    เมื่อทรงพระเยาว์ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินี จนมีพระชันษา 13 ปี จึงเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนมีนาคม 2480 การศึกษาของพระองค์ในประเทศอังกฤษ เน้นไปทางภาษาอังกฤษและดนตรี ทรงมีพระอัจฉริยะในการแสดงเปียโนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนวิชาอื่นๆ โปรดวิชาภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการคำนวณปฏิทินอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กระดาษเขียน เช่น ทูลถามว่า วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 ตรงกับวันอะไร จะทรงตอบได้โดยเร็วว่า วันเสาร์ และจะทรงบอกได้ว่า มี พ.ศ.ใดอีกในวันที่ 1 มกราคม และจะตรงกับวันเสาร์ใดในปีปัจจุบัน ทรงคำนวณปฏิทินระหว่าง 300-400 ปี ทั้งที่ล่วงมาแล้วและในอนาคต ทรงมีความจำแม่นยำมากในเรื่องตัวเลข
    สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และกลับสู่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ.2502 รวมเวลาที่ประทับในต่างประเทศ 22 ปี ทรงสร้างวังที่ซอยสันติสุข ถนนสุขุมวิท ประทานนามว่า "วังรื่นฤดี" เหมือนชื่อวังแห่งแรกที่ถนนสุโขทัย
    การเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทย นับเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ครั้งใหญ่ของพระองค์ ความมีอิสระและเวลาส่วนพระองค์น้อยลง ทรงอุทิศเวลาให้สังคมและประโยชน์ส่วนรวม
    พระราชกิจที่ทรงบำเพ็ญอยู่แยกได้ 3 ทาง คือ

    1.พระราชกิจเนื่องด้วยพระบรมชนกนาถ เช่น กิจการลูกเสือ เนตรนารี กรมการรักษาดินแดน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
    2.พระราชกิจสืบเนื่องของสมเด็จพระอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงสร้างสถาบันการศึกษาไว้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดหลายแห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชินี โรงเรียนเสาวภา วิทยาลัยพยาบาลศิริราชพยาบาล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ พระองค์ทรงตั้งมูลนิธิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีในสถาบันดังกล่าว
    3.ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การศึกษา และการทหาร และพระศาสนาประมาณ 18 องค์การ
 

     เมื่อ พ.ศ.2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศทหารเป็นพันโท ราชองครักษ์พิเศษ และผู้บังคับพิเศษ กองพันที่ 2 กรมผสมที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน คือ กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 15) และต่อมา พ.ศ.2525 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ใน พ.ศ.2528 เมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ และเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ 1 ตลอดพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันที่พระที่นั่งบรมพิมาน และทรงร่วมโต๊ะเสวยด้วย
 

     พ.ศ.2533 ได้รับพระราชทานเลื่อนพระยศทหารเป็น พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และโปรดเกล้าฯให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
    พ.ศ.2534 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถวายปริญญาคหกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก โดยที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในด้านการส่งเสริมความสุขของเด็ก และพัฒนาการครอบครัวอย่างเด่นชัด อันได้แก่ การที่ทรงอุปถัมภ์กิจการเนตรนารี อนุกาชาด อาสากาชาด และทรงส่งเสริมการศึกษาในสถาบันต่างๆ
    สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระจริยวัตรงดงาม ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงรักษาศีล 5 ได้อย่างบริสุทธิ์ และที่สำคัญยิ่ง ทรงมีพระกตัญญูต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระชนนีเป็นอย่างยิ่ง จะทรงตั้งเครื่องสังเวยพระกระยาหารกลางวันทุกเวลากลางวัน และทรงจัดดอกไม้จุดธูปเทียนบูชา พระบรมทนต์และพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระชนนีทุกเวลาค่ำ

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 เพลง พระหน่อนาถ

    เมื่อพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงพระครรภ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระปีติโสมนัสเป็นอย่างพ้นประมาณ ทรงเฝ้ารอพระประสูติการของพระหน่อพระองค์แรกอย่างจดจ่อ ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทกล่อมบรรทมสำหรับสมโภชเดือนพระราชกุมารประกอบเพลงปลาทองไว้ล่วงหน้า ความว่า

    "พระเอยพระหน่อนาถ งามพิลาสดังดวงมณีใส พระเสด็จจากฟ้าสุราลัย มาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีดิ์ ดอกเอยดอกจัมปา หอมชื่นจิตติดนาสา ยิ่งดมยิ่งพาให้ดมเอยฯ หอมพระเดชทรงยศโอรสราช แผ่เผยผงาดในแดนไกล พึ่งเดชพระหน่อไท เปนสุขสมใจไม่วางวายฯ รูปลม้ายคล้ายพระบิตุราช ผิวผุดผาดเพียงชนนีศรี ขอพระจงทรงคุณวิบุลย์ทวี เพื่อเป็นที่ร่มเกล้าข้าเฝ้าเทอญฯ ดอกเอยดอกพุทธชาต หอมเย็นใจใสสอาด หอมบมิขาดสุคนธ์เอยฯ หอมพระคุณการุญเปนประถม เย็นเกล้าเหมือนร่มโพธิ์ทอง เหล่าข้าทูลลออง ภักดีสนองพระคุณไทฯ"

ร่วมถวายการไว้อาลัยครับ

 

 

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน