แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรม โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง "การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา"
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ร่วมสร้างเมืองไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้...


 รวมสาระ 
counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน