กระดานปัญญาชน > ศิษย์ครูแชมป์

รายการชิ้นงาน

(1/1)

kruchamp:
รายการชิ้นงาน ปีการศึกษา 2563ป.4
แนะนำให้เปิดดูจากคอมพิวเตอร์และใช้ Google Chrome
หมายเหตุ

* รายการ หมายถึง รายการชิ้นงานของนักเรียนโดยในเว็บและแบบบันทึกจะเป็นชื่อย่อ ซึ่งชื่อรายการชิ้นงานนักเรียนได้ทราบแล้วตอนครูสั่งงาน
* ช่องคะแนน หมายถึง ช่องคะแนนเต็มของชิ้นงานนั้นๆ
* คะแนนที่ได้ หมายถึง น้ำหนักคะแนนการทำงานของนักเรียนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง การอ้างอิงที่มา ความตรงต่อเวลา ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนเกินกว่าคะแนนเต็ม เนื่องจากนักเรียนทำงานถูกต้องและส่งก่อนกำหนดเวลาส่ง และ/หรือทำงานได้ประณีตมากกว่าปกติ
* ม หรือ ช่องว่างไม่มีคะแนน หมายถึง รายการที่ไม่ปรากฎคะแนน อาจเนื่องมาจาก
* หากเป็นช่องงานที่สั่งเพิ่ม หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งงาน
* หากเป็นช่องวันที่ เช่น 23/9/2561 หมายถึง 1)นักเรียนไม่ได้จดบันทึกจากการฟังในเวลาเรียน 2) ข นักเรียนขาดเรียน และไม่ได้ตามงาน  (หากนักเรียนขาดเรียนแล้วมาเรียนในวันถัดไป สามารถนำข้อมูลของเพื่อนมาคัดลอกแล้วส่งได้) 3) นักเรียนบันทึกจากการฟัง แต่ไม่ยอมส่ง
* หากเป็นช่อง บฝ หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งแบบฝึก ซึ่งหากครบกำหนดจะมีค่าเท่ากับ 0
* หากเป็นช่อง ท้ายบท หมายถึง นักเรียนไม่ได้เข้าสอบด้วยกรณีใดๆ และไมได้ติดตามขอสอบจนสิ้นปีการศึกษา
หากนักเรียนเข้าเรียนในห้อง ตั้งใจบันทึกการสั่งงาน และใส่ใจในการทำงาน จะทราบด้วยตนเองว่ายังค้างชิ้นงานใด

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้รายงานข้อมูลดังกล่าว สามารถแจงเป็นลายลักษณ์อักษร และของดสอบถามเป็นรายบุคคลทั้ง 298 คน

kruchamp:
 :) :) :)ป.4 ภาคเรียนที่ 1 :) :) :)

บทที่ 1

* ชั้น ป.4.1
* ชั้น ป.4.2
* ชั้น ป.4.3
* ชั้น ป.4.4
* ชั้น ป.4.5
* ชั้น ป.4.6
* ชั้น ป.4.7

บทที่ 2

* ชั้น ป.4.1
* ชั้น ป.4.2
* ชั้น ป.4.3
* ชั้น ป.4.4
* ชั้น ป.4.5
* ชั้น ป.4.6
* ชั้น ป.4.7
บทที่ 3

* ชั้น ป.4.1
* ชั้น ป.4.2
* ชั้น ป.4.3
* ชั้น ป.4.4
* ชั้น ป.4.5
* ชั้น ป.4.6
* ชั้น ป.4.7
บทที่ 4


* ชั้น ป.4.1
* ชั้น ป.4.2
* ชั้น ป.4.3
* ชั้น ป.4.4
* ชั้น ป.4.5
* ชั้น ป.4.6
* ชั้น ป.4.7
 :o :oสรุปคะแนนรวมปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 :o :o

 ;D ;D ;D ป.4 ภาคเรียนที่ 2  ;D ;D ;D
บทที่ 1

* ป.4.1
* ป.4.2
* ป.4.3
* ป.4.4
* ป.4.5
* ป.4.6
* ป.4.7
บทที่ 2

* ป.4.1
* ป.4.2
* ป.4.3
* ป.4.4
* ป.4.5
* ป.4.6
* ป.4.7
บทที่ 3

* ป.4.1
* ป.4.2
* ป.4.3
* ป.4.4
* ป.4.5
* ป.4.6
* ป.4.7

คะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ภาคเรียนที่ 2 / 2561
>>>>>  คลิกเพื่อดูคะแนน <<<<<

 :o :oสรุปคะแนนรวมทั้งปีการศึกษา / 2562 :o :o

kruchamp:
ป.5

ป.5.2

* บทที่ 1
* บทที่ 2
* บทที่ 3
* บทที่ 4
ป.5.3

* บทที่ 1
* บทที่ 2
* บทที่ 3
* บทที่ 4

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version